Created jtemplate joomla templates

Created jtemplate joomla templates

Stalno večja zahtevnost poklicnega življenja in zaposlenost družinskih članov onemogoča družinam, da v celoti prevzamejo skrb za starejše družinske člane. Vedno več starih ljudi želi jesen življenja preživeti na svojem domu.

Z občasno organizirano pomočjo na domu jim lahko omogočimo varnejše, lažje in bolj organizirano življenje v domačem okolju.

PACIENTOVE PRAVICE IN POT PRITOŽBE

PACIENTOVE PRAVICE

Pacienti morajo poznati svoje pravice, ki bodo prispevale k večji kakovosti zdravstvene oskrbe. Prav pa je tudi, da vejo, kako je te pravice moč uresničevati in kako doseči njihovo varstvo, če jim bodo kot uporabniku zdravstvenih storitev kršene.

Zakon o pacientovih pravicah (ZpacP) Ur.I.RS,št.15/08 in 55/17 določa pravice, ki jih ima pacient kot uporabnik zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev. Določa postopke uveljavljanje teh pravic v primeru kršitev in s temi pravicami povezane dolžnosti. Namen ZpacP je omogočiti enakopravno, primerno, kakovostno in varno zdravstveno oskrbo. Zakon gradi predvsem na zaupanju in spoštovanju med pacientom in zdravnikom ali drugim zdravstvenim delavcem oziroma sodelavcem.

ZASTOPNIKI PACIENTOVIH PRAVIC

Pacient se lahko kadarkoli obrne na enega od zastopnikov pacientovih pravic, ki mu lahko svetuje, pomaga ali ga po pooblastilu celo zastopa pri uresničevanju pravic po Zakonu o pacientovih pravicah.
Zastopnik pacientovih pravic lahko pacientu daje osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti.

Delo svetovanja, pomoči in zastopanja zastopnika pacientovih pravic je brezplačno in zaupno.

Zastopnik pacientovih pravic na področju Murske Sobote:

Martin Raj
Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Murska Sobota
Arhitekta Novaka 2b
9000 Murska Sobota
tel. številka: 02 534 15 50 ali 051 345 197
e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Uradne ure:
torek, četrtek in petek od 8.00 do 13.00 ure
sreda od 12.00 do 17.00 ure


PRITOŽBENI POSTOPEK

V skladu z Zakonom o pacientovih pravicah (Ur. l. RS, št. 15/08) je za obravnavo kršitev pacientovih pravic predviden dvostopenjski postopek. Za kršitve pravic iz zdravstvenega zavarovanja se še vedno uporabljajo določbe predpisov s področja zdravstvenega zavarovanja.

Prva obravnava pri izvajalcu zdravstvenih storitev
Kadar bodo pacienti med neposredno oskrbo izrazili nezadovoljstvo pri izvajanju zdravstvene oskrbe ali nezadovoljstvo z odnosom zdravstvenega delavca oz. zdravstvenega sodelavca, Zakon o pacientovih pravicah predvideva takojšnjo odpravo nesporazuma z dodatnimi pojasnili ali ukrepi. Če sporazuma ni mogoče doseči oz. pacient s pojasnili zdravnika, drugega zdravstvenega delavca oz. sodelavca ni zadovoljen, ga mora ta seznaniti s pravico in postopkom vložitve zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic. Zahteva se vloži pri pristojni osebi za sprejemanje in obravnano kršitev pacientovih pravic.

Pri zavodu Domania, Puconci se pritožba vloži pri:
Zdenka Zrinski, višja medicinska sestra
02 545 91 83, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ali pri namestniku
Alen Dominić, direktor zavoda
02 545 91 83, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ob uradnih urah ob torkih med 9:00 in 12:00 uro

Prva zahteva zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev se lahko vloži najpozneje v 15 dneh od nastanka domnevne kršitve. Prva zahteva zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenega osebja pri nudenju zdravstvene oskrbe se vloži najpozneje v roku 30 dni po končani zdravstveni oskrbi.
Če so za kršitev izvedeli kasneje oz. so se posledice kršitve pokazale kasneje, lahko prvo zahtevo vložijo tudi po preteku rokov, vendar najkasneje v treh mesecih.

Prva zahteva za obravnano kršitve pacientovih pravic se lahko poda ustno na zapisnik ali pisno pri pristojni osebi izvajalca.

Zahteva za prvo obravnavo mora vsebovati:
osebno ime,
naslov,
kontaktne podatke pacienta,
opis domnevne kršitve,
podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma sodelavcih,
čas in kraj domnevne kršitve,
morebitne posledice domnevne kršitve ter
morebitni predlog za rešitev sporne zadeve.
 
Pristojna oseba lahko po prejemu popolne zahteve zahtevi v celoti ugodi, napoti pacienta na pristojno pravno ali fizično osebo, če se zahteva nanaša na uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja, ustavi postopek, če pacient zahtevo umakne ali pisno povabi pacienta na ustno obravnano.

O poteku ustne obravnave se naredi zapisnik. Namen ustne obravnave je predvsem sklenitev dogovora o načinu rešitve spora. Če dogovor o načinu rešitve spora ni sklenjen mora pristojna oseba pacienta poučiti o možnosti vložitve zahteve pri Komisiji Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic.

Druga obravnava kršitve pacientovih pravic pred komisijo
Druga zahteva za obravnavo kršitev pacientovih pravic se lahko vloži najpozneje v 15 dneh po vročitvi zapisnika iz postopka za obravnavo prve zahteve ali v 15 dneh po poteku roka za izvršitev dogovora, če pa izvajalec prve obravnave ne izvede, lahko vloži drugo zahtevo v 30 dneh od vložitve popolne prve zahteve.

Druga zahteva se vloži pisno ali ustno na zapisnik na Komisijo.

Lahko se sklene poravnava z udeleženci spora, če narava kršene pravice to dopušča. Udeleženci z vzajemnim popuščanjem prekinejo spor oz. odpravijo negotovosti in določijo svoje pravice in obveznosti.

Mediacija je postopek mirnega reševanja sporov, pri katerem sprte strani ob pomoči nepristranskega posrednika (mediatorja) iščejo rešitev spora. Posebej pomembno je, da gre osebam v sporu predvsem za razrešitev spora. Podrobneje je postopek  mediacije določen v Pravilniku o mediaciji v zdravstvu (Uradni list RS, št.77/08).
Uspešna mediacija se konča s sklenitvijo sporazuma med pacientom in izvajalcem.

Postopek pred senatom se nadaljuje, če udeleženci ne sklenejo poravnave ali ne dosežejo dogovora o začetku postopka mediacije ter pacient ne zahteva odškodnine. Senat si prizadeva predsem za sklenitev poravnane ali drugega sporazuma. Lahko tudi odredi interni strokovni nadzor pri izvajalcu, zoper katerega je vložena zahteva.
Postopek izvedbe internega strokovnega nadzora je natančno določen v Pravilniku o internem strokovnem nadzoru pri izvajalcu zdravstvenih storitev, zoper katerega je vložena druga zahteva (Uradni list RS, 77/08).
Odločitev senata v postopku obravnave druge stopnje je dokončna.  Lahko se uveljavlja edino sodno varstvo v upravnem sporu.
 
Naslov za drugo obravnavo pacientovih pravic je:
Komisija Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic
Štefanova 5
1000 Ljubljana
 

Spletna stran uporablja piškotke, ki omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo. Piškotki, ki so nujni za delovanje spletne strani, so se naložili. Če želite izvedeti več o piškotkih, ki jih uporabljamo in kako jih izbrisati poglejte Pogoji uporabe. Strinjam se, da se piškotki naložijo Da bi izvedeli več potrdite povezavo Pogoji uporabe.

Sprejmem piškotke s tega spletnega mesta

EU direktiva o piškotkih